स्थिति रिपोर्ट

जाजरकोट भूकम्पको अवस्था प्रतिवेदन - पूरा रिपोर्ट हेर्न प्रतिवेदनमा क्लिक गर्नुहोस्

नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: जाजरकोट_स्थिति रिपोर्ट_७

नेपाल भूकम्प प्रतिक्रिया: जाजरकोट_स्थिति रिपोर्ट_६

नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: जाजरकोट_ स्थिति रिपोर्ट_५

नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: जाजरकोट_अवस्था प्रतिवेदन_४

नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: जाजरकोट स्थिति रिपोर्ट_३

नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: जाजरकोट/ स्थिति रिपोर्ट_२

नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: जाजरकोट/