ऐन तथा नियमहरु

सम्भावित शीतलहरी तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन, २०७७
सम्भावित शी शलहरीशथाीवितहमपाश ीवित पद्ीजोखिमीन्यून करणीशथाीप्रतशकाययीमार्यद यन,ी२०७७
ूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम साविव ननक गरिएको
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४

पदाधिकारी

केपी शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री

राम बहादुर थापा 'बादल'

माननीय गृह मन्त्री

अनिल पोखरेल

कार्यकारी प्रमुख

जनार्दन गौतम

प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

सम्पर्क : 9841552979